ABC Pictures Team

Nhất Trung

Founder - CEO

Đồng Đăng Giao

NHÀ SẢN XUẤT - ĐẠO DIỄN

Nguyễn Thành Nam

ĐẠO DIỄN

Hợp Tác Cùng

Võ Thanh Hòa

Đạo Diễn

Bệnh Viện Ma
Hoán Đổi

Hải Bùi

ĐẠO DIỄN

Vú Em Tập Sự